جزئیات پروژه

ساختمان تجاری آقای مهندس فصیحی

  • عنوان پروژه
    ساختمان تجاری آقای مهندس فصیحی
  • مکان
    خیابان جی ، نبش رشحه
  • مشتری
    آقای مهندس فصیحی